RODO

Innomatyka Sp. z o.o. - Zasady przetwarzania danych osobowych.

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Innomatyka Sp. z o.o. ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków – administratora danych osobowych.


1) Innomatyka Sp. z o.o. ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych).


2) Innomatyka Sp. z o.o. ogranicza zbierane dane do minimum niezbędnego do zrealizowania celu, dla którego są zbierane.


3) Dane osobowe zbierane przez Innomatyka Sp. z o.o. są wykorzystywane w następujących celach:


a) wykonywania zawartych umów;


b) podejmowania działań przed zawarciem umowy;


c) wykonywania ciążących na administratorze obowiązków prawnych;


d) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj.:


• utrzymywania kontaktów z kontrahentami;


• oferowania swoich usług i produktów;


• wykrywania nadużyć i zapobiegania im;


• zapewnienia bezpieczeństwa firmy;


• ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;


• tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;


4) Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu określonym w zgodzie. Udzielona zgoda może być w każdej chwili wycofana, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.


5) Dane osobowe mogą też pochodzić z innych źródeł zgodnie z prawem, np.:


a) z banków (numery rachunków bankowych, z których były dokonywane płatności na rzecz Innomatyka Sp. z o.o.);


b) ze źródeł publicznych, w tym rejestrów KRS, CEIDG;


c) ze źródeł o ograniczonym dostępie, np. BIK, BIG.


6) W trakcie korzystania z witryn internetowych administratora mogą zostać zapisane informacje identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego było wykonywane połączenie (w tym oznaczenie czasu, adres IP).


7) Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z tego celu oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych. Administrator może też przechowywać dane osobowe dłużej wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.


8) Dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:


a) podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;


b) podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, windykacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, kadrowo-płacową;


c) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);


d) podmiotom sprawującym ochronę fizyczną obiektów należących do administratora;


e) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;


f) podmiotom prowadzącym windykacje lub nabywające wierzytelności;


g) innym podmiotom, jeśli ujawnienie danych jest konieczne z przyczyn prawnych.


9) Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Innomatyka Sp. z o.o., przysługują prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw można skorzystać składając wniosek w siedzibie Innomatyka Sp. z o.o. lub przez formularz kontaktowy na stronie www.innomatyka.pl. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z

przepisów prawa.


Wszystkie osoby mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.